Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový grant) je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tvorený je z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.


Blokový grant sa delí na Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je grantovou schémou na podporu slovenských MVO realizujúcich aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.


Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA.

Najbližšie udalosti

Exkurzia Hodnoty a krásy Bošáckej doliny

Začiatok: 06.09.2014 10:40
Koniec: 06.09.2014 18:00
Kde: pri Obecnom úrade v Bošáci

Podujatie v projekte Štátnej ochrany prírody SR Bielokarpatský ovocný poklad (PP-2013-009)

Seminár Ochrana prírody sústavou NATURA 2000

Začiatok: 16.09.2014 09:00
Koniec: 16.09.2014 15:30
Kde: Geologický ústav Dionýza Štúra (GÚDŠ), Mlynská dolina 3962/1, Bratislava

Podujatie v projekte Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie Ochrana prírody Naturou 2000 (ME-2013-009)

Kurz: Špecialista na hlinené omietky: Dekorácie a modelovanie

Začiatok: 17.09.2014 09:00
Koniec: 20.09.2014 16:00
Kde: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237

Podujatie v projekte ME-2013-005

Kalendár